Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр)

 

2017-01 2018-01
2017-02 тухайн жилийн төсөвт 2-р сард нэмэлт өөрчлөлт ороогүй
2017-03  тухайн жилийн төсөвт 3-р сард нэмэлт өөрчлөлт ороогүй
2017-04
2017-05
2017-06
2017-07 төсөвт өөрчлөлт ороогүй
2017-08
2017-09
2017-10
2017-11 байхгүй
2017-12