• Эмнэлгийн тусламжийн алба

Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)

2017 оны хагас жил