• Эмнэлгийн тусламжийн алба

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Тухай бүр)

2017-01 сар

2017-02 сар

2017-03 сар

2017-04 сар

2017-05 сар

2017-06 сар

2017-07 сар

2017-08 сар

2017-09 сар

2017-10 сар

2017-11 сар мэдээлэл байхгүй