Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг (Тухай бүр)

2017-01 мэдээлэл байхгүй. 2018-01 Мэдээлэл байхгүй
2017-02           2018-02 сар
2017-03  2018-03 сар
2017-04
2017-05
2017-06
2017-07 худалдан авалт хийгээгүй.
2017-08 худалдан авалт хийгээгүй.
2017-09 худалдан авалт хийгээгүй.
2017-10 сар
2017-11 худалдан авалт хийгээгүй.