• Эмнэлгийн тусламжийн алба

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (Тухай бүр)

2018.02.12 БОЭТ-ийн захирал    A/11      Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай

2018.02.27 БОЭТ-ийн захирал    А/18     Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

2018.03.12 БОЭТ-ийн захирал    А/21     Ажлын хэсэг томилох тухай