Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (Тухай бүр)

2018.02.12 БОЭТ-ийн захирал    A/11      Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай

2018.02.27 БОЭТ-ийн захирал    А/18     Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

2018.03.12 БОЭТ-ийн захирал    А/21     Ажлын хэсэг томилох тухай