Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн (Тухай бүр)

2018-01 Худалдан авах ажиллагаан хяналт шалгалт хийгдээгүй .