Мэдрэл булчингийн цахилгаан бичлэг /МБЦБ/ Электронейромиографи/

       Булчингийн цахилгаан идэвхжилийг бичих замаар мэдрэл булчингийн үйлийн байдлыг шинжлэх арга юм.

Уг шинжилгээний аргыг Хөдөө орон нутагт анх удаа Дорнод аймгийн БОЭТ-д оношлогоонд ашиглаж байна.

Заалт: Захын мэдрэлийн эмгэгүүдийн үед хийнэ.