Хүний нөөцийн ил тод байдал

Байгууллагын хамтын гэрээ. 2019 он 

Байгууллагын дотоод журам 2019 он

Ажлын цаг ашиглалтанд хяналт тавих журам A/72 тушаал

2017 онд тэргүүлэх болон ахлах зэрэг хамгаалсан мэргэжилтнүүд

2016-2017 оны хичээлийн жилд үндсэн болон төрөлжсөн мэргэшил эзэмших 2 жилийн сургалтанд сурч байгаа эмч нар

2017 онд магистрын зэрэг хамгаалсан мэргэжилтнүүд

Шагнаж урамшуулах тухай 2017 он Б/13

Шагнаж урамшуулах тухай 2017 он Б/44

Шагнаж урамшуулах тухай 2017 он Б/45

Шагнаж урамшуулах тухай 2017 он Б/55

Дорнод аймгийн БОЭТ-ийн хүний нөөцийн 2017 оны ажлын тайлан