Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт (Бүтэн жилээр)