Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (Бүтэн жилээр)

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017 он

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018 он- одоогоор гараагүй байна.