Хүний нөөцийн ил тод байдал

2019-2020 оны хичээлийн жилд төгсөлтийн дараах үндсэн, төрөлжсөн мэргэшил эзэмших сургалтад хамрагдах эмч нар, мэргэжил олгох сургалтад хамрагдах сувилагч нар

Байгууллагын дотоод журам 2019 он

Ажлын цаг ашиглалтанд хяналт тавих журам A/72 тушаал

2017 онд тэргүүлэх болон ахлах зэрэг хамгаалсан мэргэжилтнүүд

2016-2017 оны хичээлийн жилд үндсэн болон төрөлжсөн мэргэшил эзэмших 2 жилийн сургалтанд сурч байгаа эмч нар

2017 онд магистрын зэрэг хамгаалсан мэргэжилтнүүд

Шагнаж урамшуулах тухай 2017 он Б/13

Шагнаж урамшуулах тухай 2017 он Б/44

Шагнаж урамшуулах тухай 2017 он Б/45

Шагнаж урамшуулах тухай 2017 он Б/55

Дорнод аймгийн БОЭТ-ийн хүний нөөцийн 2017 оны ажлын тайлан