Байгууллагын батлагдсан төсөв (Бүтэн жилээр)

Батлагдсан төсөв 2018 он