• Эмнэлгийн тусламжийн алба

Төлбөртэй үйлчилгээ

Төлбөрт үйлчилгээний журам  2017 оны А/78 тоот